cesium 固定polyline大小

0 投票

离地面距离近的时候

离地面距离远的时候

代码

//画了一条线 
      var lineT =
      {
        id: linesl[i].id,
        polyline: {
          positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights(newLatLng),
          width: 20,
          material: Cesium.Color.RED,
          clampToGround: true
        }
      } 
//表示线周边范围
      var lineT1 =
      {
        id: linesl[i].id+'1',
        polyline: {
          positions: Cesium.Cartesian3.fromDegreesArrayHeights(newLatLng),
          width: 180,
          material: new Cesium.Color(255, 108, 0, 0.7),
          clampToGround: true
        }
      }

目前效果:当地图拉高时阴影覆盖范围跟随变大

固定阴影部分的大小,不跟随地图远近而变化

3月 9, 2020 分类:  1225次浏览 | 用户: menmen 才疏学浅 (10 分)

1个回答

0 投票
这个设置不了 建议用实体来实现,或者设置监听,实时更改线的宽度
3月 9, 2020 用户: 那哲尘 名扬四海 (2,701 分)
用走廊效果可以实现
...